Skip to main content

Værdigrundlag, årsplan & vedtægter

Værdigrundlag

Med kunsten som optik undersøger vi verden; skabende, nysgerrigt og kritisk med afsæt i gensidigt forpligtende fællesskaber og på et solidt fagligt fundament. Denne åbne, inkluderende og udforskende tilgang danner grundlag for vores syn på det enkelte menneske, de fællesskaber vi bygger, og den samtid vi er en del af.


Årsplan 2023 / 2024

Årsplanen er godkendt af bestyrelsen den 14. juni 2023.

Ændringer til årsplan 2023 / 2024

Ændringerne er godkendt af bestyrelsen den 8. marts 2024.


Årsplan 2024 / 2025

Årsplanen er godkendt af bestyrelsen den 8. marts 2024.


Vedtægter

Engelsholm Højskole Vedtægter godkendt den 6.april 2019.

Vedtægt for Engelsholm Højskole – godkendt på generalforsamlingen 2019.

1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1: Engelsholm Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2: Engelsholm Højskole blev oprettet i 1940 og godkendt af ministeriet d. 8. april 1942. Engelsholm Højskole blev etableret som selvejende institution d. 19. april 1952 og har hjemsted i Vejle Kommune.

Stk. 3: Institutionens formål er at drive højskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 4: Højskolen bygger på den skoletradition, som Grundtvigs livs- og skolesyn var banebrydende for.

Stk. 5: Gennem arbejdet med kunst, kunsthåndværk, musik og alment dannende fag er det formålet at udvikle elevernes kreativitet og selvstændighed og samtidig styrke lysten til fællesskab med andre.

Stk. 6: Sideløbende med den daglige højskolevirksomhed arrangerer højskolen kulturelle arrangementer for alle interesserede. Disse aktiviteter samles under navnet Engelsholm Højskoles Venner.

Stk. 7: Højskolen drives efter det til enhver tid gældende værdigrundlag, besluttet af skolens bestyrelse. Værdigrundlaget er tilgængeligt på skolens hjemmeside: www.engelsholm.dk

2. Højskolekredsen

Stk. 1: Bag skolen står Engelsholm Højskolekreds.

Stk. 2: Engelsholm Højskolekreds har til formål at støtte skolen i dens virksomhed. En person, som ønsker at blive medlem, skal være myndig og føle sig knyttet til skolen og gå ind for skolens formål og idégrundlag.

Skolekredsens medlemstal skal være mindst 50 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3: Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Ønsker en person at blive medlem uden at kunne opnå bestyrelsens godkendelse, kan vedkommende skriftligt forelægge sit ønske for generalforsamlingen, der træffer den endelige afgørelse. Medlemmer af skolens faste personale er medlemmer af skolekredsen, dog uden stemmeret.

Stk. 4: Medlemskab giver ikke ret til andel i skolens overskud. Af medlemmerne kræves et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab opretholdes ved indbetaling af kontingent inden udgangen af februar måned. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 5: Medlemskab giver ret til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemskab giver ret til adgang ved Engelsholm Højskoles Venners arrangementer til medlemspris.

Stk. 6: Skolens årsregnskab udleveres/sendes – efter anmodning – fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet behandles. Medlemmerne har i denne forbindelse ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug ved tilskudsberegninger, der sendes til offentlig myndighed.

3. Skolens drift

Stk. 1: Skolens drift finansieres ved offentlige og private tilskud samt elevbetaling og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2: Overskud ved skolens drift anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen og dens udvikling. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

4. Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen består af medlemmer af skolekredsen.

Stk. 2: Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne. Generalforsamlingen træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13 og vælger skolens bestyrelse.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved almindeligt brev eller elektronisk til medlemmerne og har mindst følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forstanderens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
  • Fastsættelse af kontingent for højskolekredsen
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af to suppleanter
  • Datofastsættelse af næste års generalforsamling
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 4 uger før generalforsamlingen og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 60 % af skolekredsens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Den indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.

Stk. 7: Fem medlemmer kan kræve skriftlig afstemning. Dog er der altid skriftlig afstemning ved valg af bestyrelse og af suppleanter, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Stk. 8: Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Bestyrelsen består af syv stemmeberettigede medlemmer, hvoraf seks vælges på generalforsamlingen og blandt skolekredsens medlemmer. Mindst én af disse skal have været tidligere elev/kursist på skolen. Én vælges af elevforeningen blandt dennes medlemmer. Personer, der ifølge Højskoleloven ikke er valgbare, kan ikke vælges ind i bestyrelsen.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår ved den ordinære generalforsamling med to hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3: Skolens medarbejdere og elever på lange kurser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4: Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og sekretær.

6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af skolens midler. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen ansætter viceforstander, hvis der er behov herfor.

Stk. 3: Bestyrelsen ansætter samt afskediger lærere efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 4: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 6: Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 7: Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk.1.

Stk. 8: Bestyrelsen underretter ministeriet om institutionens nedlæggelse.

7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1: Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året, eller når formanden eller fire medlemmer finder det nødvendigt. Forstanderen har, og det samme gælder eventuel viceforstander, ret til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 2: Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3: Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for i samarbejde med skolens ledelse, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ansættelse og afskedigelse af forstander kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen og derudover, at mindst seks af bestyrelsens medlemmer deltager i afstemningen.

Er et bestyrelsesmedlem forhindret, kan der gives fuldmagt til et andet medlem til at stemme.

Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6: En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven om tavshedspligt.

Stk. 7: Bestyrelsen kan ved konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8: Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke af skolens midler modtage honorar for arbejdet i bestyrelsen. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9: Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg bestående af formanden og højest to bestyrelsesmedlemmer samt forstanderen. Forstanderen har dog ikke stemmeret.

Stk. 10: Skolens faste personale skal ud over forstanderen vælge en eller to repræsentanter til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Skolens forretningsfører deltager i møderne efter behov.

Stk. 11: Bestyrelsen kan beslutte at de valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder dog uden stemmeret.

8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1: Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2: Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3: Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4: Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærere og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse samt afskedigelse af lærere. Ved afskedigelsen af andet personale, skal bestyrelsen umiddelbart herefter have en redegørelse.

Stk. 5: Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt.

9. Medarbejderråd og lærerråd

Stk. 1: Medarbejderrådet består af forstanderen og skolens faste medarbejdere og arbejder særligt med den daglige og praktiske planlægning. Lærerrådet består af forstander og lærere og arbejder særligt med den daglige pædagogiske planlægning.

Stk. 2: Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 3: Medarbejderrådets udtalelse indhentes bl.a. i spørgsmål vedrørende planlægning af ny- og ombygning, ved større anskaffelse af undervisningsmaterialer, inventar og maskiner til skolens almindelige drift, ved ændring af skolens idémæssige grundlag, ved udarbejdelse af kursus- og undervisningsplan og ved ansættelse og afskedigelse af skolens forstander.

Stk. 4: Lærerrådets udtalelse indhentes i spørgsmål vedr. den daglige undervisning og de daglige aktiviteter.

10. Regnskab og revision

Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2: Driftsregnskab, status og revision skal være afsluttet hvert år inden d. 1. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, forelægges bestyrelsen, inden det forelægges på den førstkommende generalforsamling.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport og revisionsprotokollatet inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § 5.

11. Tegningsret

Stk. 1: Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med forretningsudvalget.

Stk. 2: Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

12. Udgået.

13. Nedlæggelse

Stk. 1: Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på to generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 21 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2: Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3: Nedlægges institutionen, skal den fungerende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5: Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til formål, der tjener til fremme af dansk højskolebevægelse, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.


Engelsholm Højskole Vedtægter godkendt den 6. april 2019 af Engelsholm af bestyrelsen:

Søren Lindbjerg
Ole Kobbelgaard
Eva Sommer
Henning Zacho Larsen
Bjarke Poulsen
Erik Stent Pedersen
Malthe Bøgelund Agerby

Suppleanter:
Inger Barfoed
Gitte Frederiksen